isikuandmete kasutustingimused

Privaatsuspoliitika

Tallinna Kristlik Vabakogudus MTÜ
Veebileht: avastajakogudus.ee

Tallinna Kristlik Vabakogudus MTÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 80216263, juriidilise aadressiga Udeselja 2-3, 11913 Tallinn (edaspidi “ühing” või “meie”).
Käesolevas privaatsusteates on ühing sinu isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastavalt käesolevas dokumendis toodule.

MIS ON PRIVAATSUSTEADE?

Käesolev privaatsusteade (edaspidi: „privaatsusteade“) kehtib kõikidel juhtudel, kui oled kasutanud või kasutad füüsilise isikuna (edaspidi: „sina“) meie teenuseid ja veebilehte avastaja kogudus.ee või krist.ee (edaspidi: „veebileht“) ning veebilehe kaudu pakutavat sisu, samuti kui oled tundnud huvi ühingu poolt pakutava vastu ja edastad sel põhjusel meile oma andmed (nt edastanud palvesoovi, registreerunud üritusele, liitunud uudiskirjaga vms).
Privaatsusteade kohaldub sinu isikuandmete töötlemisele ning isikuandmed on sinu kui füüsilise isiku kohta otseselt või kaudselt käivad andmed (edaspidi: „andmed“).

Privaatsusteade annab sulle teavet järgneva kohta:

 • milliseid sinu andmeid me kogume ja töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kogume;
 • millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me sinu andmeid töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kaitseme;
 • kui kaua me sinu andmeid säilitame;
 • kes saavad lisaks meile töödelda sinu andmeid;
 • millised õigused sul on seoses oma andmete töötlemisega ja kuidas neid õiguseid kasutada.

MIDA SEE PRIVAATSUSTEADE EI HÕLMA?

Privaatsusteade ei kehti sinu andmete töötlemisele teiste ettevõtete poolt, kui sa kasutad nende teenuseid või veebilehti, isegi juhul, kui sa kasutad neid meie veebilehe kaudu. Nende teiste ettevõtete andmete töötlemisele kehtivad nende ettevõtete poolt kehtestatud reeglid.

KUIDAS ME ANDMEID TÖÖTLEME?

Töötleme andmeid kooskõlas Privaatsusteate, Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega ja ühingu tegevusvaldkonnale kehtivate Eesti õigusaktidega.

MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME?

Teenuste osutamiseks või toodete müügiks palume sul edastada meile muuhulgas järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi, esindaja ja kontaktisiku nimi äriühingu või asutuse puhul;
 • sünniaeg/isikukood (tunnistuse väljastamiseks);
 • ettevõtte registrikood;
 • ametikoht
 • elukoht/asukoht (Linn, Riik või aadress);
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress).
 • keel

Lisaks säilitame ja töötleme seoses teenuste osutamisega ja veebilehe pakkumisega järgmiseid andmeid:

 • eelpool nimetatud andmed;
 • sisse logimiseks ja isiku elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (nt IP-aadressid, küpsised);
 • meievaheline kirjavahetus;
 • info ühingu poolt pakutavate teenuste kasutamise ja üritustel osalemise kohta;
 • statistilised demograafilised andmed (nt vanus, sugu, amet, elukoha linn ja riik);
 • sinu makse teostamiseks vajalikud andmed (nt maksja nimi, maksesumma, saaja nimi, maksja IBAN-ide nimekiri, e-posti aadress, aadress, IP-aadress jms);
 • tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega) seotud andmed.

Veebilehe pakkumisega seoses kogume ja kasutame järgmiseid andmeid:

 • meie veebilehe, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (nt milliselt lehelt veebilehele siseneti jms);
 • andmed sisu ja reklaamide isikupärastamiseks;
 • andmed sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks;
 • ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics´i andmed, Facebook´ilt saadavad andmed jms).

Teenuste arendamiseks ja pakkumiseks (nt veebilehe kaudu sündmuste jms salvestiste ning audio- ja videomaterjalide pakkumiseks jms) salvestame ja töötleme sündmuste jms audio- ja videomaterjale ning osalejate tagasisideankeetidesse märgitud andmeid. Kui meil ei ole selleks nõusolekut, ei salvesta me nendel sündmustel osalejaid äratuntaval viisil.

MILLAL JA KUIDAS ME SINU ANDMEID KOGUME?

Pakume oma veebilehe kaudu erinevaid võimalusi (nt sündmustel osalemine, palve soov, vms.). Seetõttu sõltub sinu kohta kogutav teave konkreetsetest teenustest või e-kanalist, mida sa kasutad ja milliseid andmeid on meil vaja nende pakkumiseks töödelda. Kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Kogume sinu andmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • edastad meile andmeid näiteks siis, kui suhtled meiega
 • sinuga seotud andmed tekivad meie, kui kasutad meie veebilehte ja muid e-kanaleid jne;
 • loome tuletatud andmeid sinu andmete põhjal, nagu kasutajaprofiilid, analüütilised turunduslikud andmed ja järeldused, mis põhinevad automatiseeritud
 • analüütilistel otsustel sinu võimalike eelistuste ja huvide kohta (nt Google Analytics);
 • saame sinu andmeid muudest allikatest, nagu teised teenusepakkujad, avalikult kättesaadavad registrid, riigiasutused (nt rahvastikuregister) jne.

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME ANDMEID TÖÖTLEME?

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
Lepingu täitmise õiguslikul alusel:
kliendisuhte haldamiseks;
teenustele ja toodetele ligipääsu võimaldamiseks, sh veebilehe vahendusel.

Meie õigustatud huvi õiguslikul alusel:

 • sisu kvaliteedi tagamiseks;
 • otsekommunikatsiooniks (nt kui oled liitunud uudiskirjaga, et saata sulle e-posti teel infot sünmduste, jmt kohta) ja muul turunduslikul eesmärgil (nt turunduslikuks analüüsiks sinu kui kasutaja vajaduste ja eelistuste selgitamiseks jms);

Seadusest tuleneva kohustuse alusel:

 • raamatupidamiseks ja andmete edastamiseks selleks õigusi omavatele riigiasutustele jms.

KAS PEALE MEIE ON VEEL OSAPOOLI, KES VÕIVAD SINU ANDMEID TÖÖDELDA?

Me võime sinu andmeid edastada isikuandmete kaitse õigusaktidega lubatud ja/või nõutud ulatuses ning kooskõlas nende õigusaktide nõuetega. Seda üksnes juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus ja ainult nendele andmete saajatele, kes kohustuvad meie ees andmeid nõuetekohaselt kaitsma. Võime vajadusel volitada oma lepingupartnereid sinu andmeid meie nimel töötlema. Meie partnerid võivad andmeid töödelda üksnes meiega sõlmitud kirjalikus andmekaitse lepingus fikseeritud eesmärkidel ja volituste piires meie juhiste kohaselt ja ulatuses, mis on vajalik meie vahel sõlmitud lepingust neile tulenevate kohustuste täitmiseks. Kui kasutame oma partnereid, hoolitseme selle eest, et nad tegutseksid kooskõlas privaatsusteatega.

Me võime edastada sinu andmeid ka:

 • seoses elektroonilise identimisega identifitseerimisteenuse osutajatele;
 • seoses sinu maksetega meile (meie volitatud makseteenuse pakkujad ja andmetöötlejad on Montonio Finance, https://montonio.com/legal/privacy-policy);
 • õigus-, auditi- ja muude eriteenuste osutajatele jne;
 • muudel seadusega kehtestatud või lubatud alustel.

Täpsemat infot oma andmete edastamise ja meie volitatud andmetöötlejate kohta (nt nimed ja asukohad jne) saate küsida, kirjutades meile aadressil info@krist.ee

MIDA ME TEEME ANDMETE KAITSMISEKS NING PRIVAATSUSE TAGAMISEKS?

Tagame, et kõik kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud ning ühing ei edasta, müü ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele ilma õigusliku aluseta (nt kui meil on selleks sinu nõusolek või juhul kui oleme selleks kohustatud või õigustatud seaduse kohaselt jne). Tagame töödeldavate andmete õigsuse ja turvalisuse.
Samuti vastutad sina enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele või teenuste juurde. Nende veebilehtedel ja teenustel on omad privaatsuspõhimõtted. Ühing ei vastuta kolmandate isikute privaatsuspõhimõtete ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning me soovitame teil tutvuda eraldi iga kolmanda isiku privaatsuspõhimõtetega enne kui veebilehte või teenust kasutama hakkate.

KUIDAS TAGAME ANDMETE TURVALISUSE?

Rakendame selleks vajalikke IT-tehnilisi, organisatoorseid ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu alusetu või ebaseadusliku töötlemise eest.
Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult kindlatel, selleks volitatud isikutel. Kõiki andmeid käsitletakse meie organisatsioonis kui konfidentsiaalset infot.

Ühing ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest sinu enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning nende turvalisuse eest.

KUIDAS KASUTAME SINU KONTAKTANDMEID TURUNDUSLIKUL EESMÄRGIL?

Kui oleme saanud kontaktvormide kaudu sinu kontaktandmed, võime saata sulle infot oma sündmustest või tagasisidet e-postiga, kui sa oled meile oma andmed edastanud.

KUIDAS SAAN INFOST LOOBUDA?

Sul on õigus igal ajal ühinguga ühendust võtta, et teatada oma soovist meiepoolset infot mitte saada. Uudiskirjade saamise lõpetamiseks on iga kirja juures link sarnastest kirjadest loobumiseks (lahku kogukonnast või unsubscribe).

MIS ON KÜPSISED JA KUIDAS ME NEID KASUTAME?

Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab veebileht selle kasutaja (edaspidi kasutaja) seadmesse väikseid faile – nn küpsiseid.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehe kasutaja külastab teenusepakkuja veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui lehele tagasi tuleb või lehekülgi sirvib.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada veebilehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele.
Küpsised kehtivad tavaliselt lühikese perioodi jooksul (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.
Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame.

Küpsiseid kasutatakse mitmetel põhjustel:

 • sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
 • sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
 • veebilehtede kasutuse analüüsimiseks.

Võime ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebilehe toimimiseks, kuid see tagab parema sirvimiskogemuse. Küpsised võib kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad meil oma teenuseid ja tooteid paremini ja personaalsemalt pakkuda.

KUIDAS SAADA TÄPSEMALT TUTVUDA OMA ANDMETEGA JA ESITADA TAOTLUSI ANDMETE SUHTES?

Teil on võimalik saada täpsemat infot oma andmete kohta esitades küsimusi e-posti aadressil info@krist.ee
Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, tuleb sellest teatada e-posti aadressil info@krist.ee.
Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul arvates selle saamisest.

MILLISED ON SINU ÕIGUSED ISIKUANDMETEGA SEOSES?

Sul on järgmised õigused oma andmetega seoses:

 • Õigus tutvuda oma andmetega.
 • Sul on õigus igal ajal tutvuda enda andmetega, mis on meie kasutuses.
 • Õigus isikuandmeid parandada. Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta meie poole pöördudes.
 • Õigus olla unustatud. Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma andmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Andmete täielik kustutamine ei ole võimalik kui kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine seadusest tulenevalt lubatud (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat).
 • Õigus esitada vastuväiteid. Sul on õigus esitada vastuväiteid sind puudutava andmete töötlemise suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel lõpetame võimalusel andmetöötluse.
 • Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata. Sul on võimalus andmete töötlemist piirata, andes sellest meile teada, järgmistel juhtudel: isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud; ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; vajad andmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni andmetöötluse piirata.
 • Õigus pöörduda meie, Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole. Sul on alati õigus pöörduda ühingu poole kui soovid täiendavat teavet oma andmete kasutamise küsimuses ning Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole, et kaitsta oma õigusi seoses oma andmete töötlemisega.

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME?

Me säilitame sinu andmeid üksnes nii kaua kui on vajalik privaatsusteates märgitud andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat).

Täpsema info saamiseks andmete säilitustähtaegade kohta, võta palun meie ühendust e-posti aadressil info@krist.ee.

KUIDAS ME PRIVAATSUSTEADET MUUDAME?

Ühing uuendab vajadusel kehtivaid Privaatsustingimusi. Muudatusi võivad põhjustada teenuste ja toimimistavade arendamine, seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.

Kui soovite oma andmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis palun kirjutage meile e-posti aadressil info@krist.ee. Päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.